ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

 DOBRATICE

navigace

Domů
O NÁS
ZŠ DOBRATICE
MŠ VOJKOVICE
MŠ DOBRATICE
KONTAKT
FOTOGALERIE

 

Mateřská škola Dobratice

Naše mateřská škola se nachází v podhůří Beskyd.

Jsme součástí Základní školy v Dobraticích, jako odloučené pracoviště. Součástí naší mateřské školy je školní jídelna, ve které se stravují nejen děti z mateřské školy, ale i žáci základní školy.

Provozovatelem je obec Dobratice.

Vedoucí učitelkou je p. Eva Slezáčková, učitelkou p. Sylva Bednářová.V MŠ pracují tito nepedagogičtí pracovníci – p. Drahomíra Palíková - školnice, p. Marie Kratochvílová -vedoucí školní jídelny,
p. Eva Lisníková - kuchařka a p. Milada Pavelková - pomocná kuchařka.
Mateřská škola Dobratice je jednotřídní.
K docházce pro tento školní rok je zapsáno 24 dětí ve věku 3 – 7 let.
Předškolních dětí je 7, jedno dítě má odloženou školní docházku a 3 děti jsou s polodenní - 4 hodiny denně.

Provoz mateřské školy je přizpůsoben potřebám a požadavkům rodičů. Je zajištěn od 6.30 – 15.30 hodin.

Rodiče jsou informování o veškerém dění v MŠ ústně, zprávami na nástěnkách, ukázkami dětských prací, výrobky svých dětí, které jsou vystaveny na stálých výstavkách v šatně i jako dekorace v prostorách MŠ, šatně i schodišti.
Ve výchovně-vzdělávací práci se snažíme o všestranný vývoj dítěte, klademe důraz na rozvoj sebeobsluhy, pracovních dovedností, poznávání, na rozvoj interpersonálních vztahů. Z tohoto důvodu nejsou složky ohraničeny, nýbrž se vzájemně prolínají v průběhu celého dne.
Pro tento školní rok byl vypracován projekt „S úsměvem po celý rok“. V tomto projektu jsou zahrnuty prvky programu „Podpory zdraví v mateřské škole“. Ve všech oblastech, se snažíme o výchovu a všestranný rozvoj všech svěřených dětí s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti.
Všichni zaměstnanci se snaží, aby pobyt dětí v MŠ byl co nejpestřejší, aby se děti nejen seznámily s novými poznatky, vědomostmi a znalostmi, ale aby zde prožívaly  mnoho pěkných zážitků a zajímavých chvil.

Snažíme se, aby všechny děti vyrůstaly ve zdravém prostředí, v klidu, pohodové atmosféře bez spěchu a stresu. Vedeme děti ke vhodnému chování nejen k dospělým, svým vrstevníkům, ale především k sobě samým. K tomu směřuje náš vzdělávací program, který má název „S úsměvem po celý rok“ .

V září jsme slavnostně zahájili začátek nového školního roku za asistence p. řed. ZŠ – Mgr. Milana Thiela
a starosty Obecního úřadu v Dobraticích p. Antonína Šiguta.

V říjnu se na hřišti TJ Sokol v Dobraticích uskutečnila Drakiáda společně se žáky základní školy. Také jsme navštívili své kamarády – prvňáčky v základní škole v Dobraticích.

Děti se v průběhu roku zapojily do těchto aktivit: od loňského listopadu probíhá v mateřské škole kroužek anglického jazyka pod vedením p. učitelky Sylvy Bednářové.

V prosinci proběhla v MŠ Mikulášská nadílka společně s rodiči. Děti si připravily pásmo básní, písní s vánoční a Mikulášskou tématikou a zdramatizovaly pohádku „O budce“.

V prosinci jsme rovněž navštívili divadlo loutek  v Ostravě. Společně s dětmi MŠ Vojkovice a žáky
ZŠ Dobratice jsme shlédli pohádku „Domek pro pohádky“.

Pod vedením Mgr. Martiny Řehové jsme společně s dětmi vyráběli výrobky na vánoční jarmark do ZŠ.

Každoročně se scházíme s dětmi v základní škole na vánoční besídce. Žáci ZŠ předvedli dětem z MŠ krásný kulturní program. Na oplátku naše děti zahrály pohádku „ O budce“.

V mateřské škole již tradičně pečeme s dětmi vánoční cukroví, a společně si zpíváme vánoční koledy u stromečku. Děti si rozbalí nové hračky, které se snažíme zakoupit z finančních prostředků ze státního rozpočtu a z finančních příspěvků od sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkujeme.

V únoru se čtyři naše děti zúčastnily zápisu do ZŠ v Dobraticích.

P. učitelka Dýrrová předvedla naším dětem koncert LŠU.Děti si mohly poslechnout jednoduché skladby
na klavír a flétnu v podání dětí ze základní školy. Koncertní vystoupení se nám velmi líbilo.

V březnu připravujeme ve spolupráci se ZŠ dětský karneval, který se uskuteční  v pohostinství „Na Šenku“.

Chtěli bychom společně s rodiči připravit brigádu na zvelebení školní zahrady.

V tomto měsíci proběhne rovněž zápis do mateřské školy.

V dubnu plánujeme společnou oslavu velikonočních svátků, slavnostní výzdobu MŠ a společné zdobení velikonočních vajíček.

V květnu navážeme na oslavu Dne matek. Děti si připraví pro své maminky kulturní program a malý dáreček.

V červnu proběhnou dětské radovánky na hřišti TJ Sokol Dobratice.

Naplánujeme si výlet do okolí s hledáním pokladu.

Na konci školního roku se slavnostně rozloučíme s předškolními dětmi a po prázdninách se budeme všichni těšit na nově příchozí dětí do naší mateřské školy.